Filter results by date

Rajshahi's Shakil Haider pulls during his 61, Rajshahi v Khulna, National Cricket League 9th round, 1st day, Rajshahi Stadium, December 27, 2007 © TigerCricket.com

  • Dec 18, 2007

    Shakil Haider powers the ball during his 95 © TigerCricket.com

  • Dec 16, 2007

    Rajshahi's Shakil Haider guides one round the corner © TigerCricket.com