Bangladesh Krira Shikkha Protisthan No 2 Ground, Savar

Fri Mar 17 - Mon Mar 20 Chittagong D v Rajshahi Div
  Barisal Divisional Stadium

Thu Feb 9 - Sat Feb 11 Barisal Div v Sylhet Div
Fri Feb 24 - Sun Feb 26 Barisal Div v Rajshahi Div
Fri Mar 3 - Mon Mar 6 Barisal Div v Dhaka Div
Fri Mar 10 - Mon Mar 13 Barisal Div v Khulna Div
Fri Mar 17 - Mon Mar 20 Barisal Div v Sylhet Div
Fri Mar 24 - Mon Mar 27 Barisal Div v Chittagong D
  Dhanmondi Cricket Stadium, Dhaka

Sun Nov 20 - Tue Nov 22 Dhaka Div v Sylhet Div
Sun Nov 27 - Wed Nov 30 Dhaka Div v Barisal Div
Sun Dec 4 - Wed Dec 7 Dhaka Div v Chittagong D
Thu Feb 9 - Sun Feb 12 Dhaka Div v Khulna Div
Thu Feb 16 - Sun Feb 19 Barisal Div v Chittagong D
Fri Mar 3 - Sun Mar 5 Chittagong D v Sylhet Div
Fri Mar 10 - Mon Mar 13 Dhaka Div v Chittagong D
Fri Mar 17 - Mon Mar 20 Dhaka Div v Khulna Div
Fri Mar 24 - Sun Mar 26 Dhaka Div v Rajshahi Div
Shaheed Chandu Stadium, Bogra Shaheed Chandu Stadium, Bogra

Sun Dec 4 - Wed Dec 7 Sylhet Div v Rajshahi Div
  Shahid Kamruzzaman Stadium, Rajshahi

Sun Nov 20 - Wed Nov 23 Rajshahi Div v Barisal Div
Sun Nov 27 - Tue Nov 29 Rajshahi Div v Khulna Div
Thu Feb 9 - Sat Feb 11 Rajshahi Div v Chittagong D
Thu Feb 16 - Sat Feb 18 Rajshahi Div v Dhaka Div
Fri Mar 3 - Sun Mar 5 Rajshahi Div v Khulna Div
Fri Mar 10 - Mon Mar 13 Rajshahi Div v Sylhet Div
Fri Mar 24 - Mon Mar 27 Khulna Div v Sylhet Div
  Sheikh Abu Naser Stadium, Khulna

Sun Dec 4 - Wed Dec 7 Khulna Div v Barisal Div
Thu Feb 16 - Sun Feb 19 Khulna Div v Sylhet Div
Fri Feb 24 - Mon Feb 27 Khulna Div v Chittagong D
Shere Bangla National Stadium, Mirpur, Dhaka Shere Bangla National Stadium, Mirpur, Dhaka

Established 2006
Capacity 25,000
Fri Feb 24 - Mon Feb 27 Dhaka Div v Sylhet Div
Zahur Ahmed Chowdhury Stadium, Chittagong Zahur Ahmed Chowdhury Stadium, Chittagong

Capacity 22,000
Sun Nov 20 - Tue Nov 22 Chittagong D v Khulna Div
Sun Nov 27 - Wed Nov 30 Chittagong D v Sylhet Div