Khan Shaheb Osman Ali Stadium, Fatullah Khan Shaheb Osman Ali Stadium, Fatullah

Fri Nov 2 - Mon Nov 5 Khulna Div v Sylhet Div
Sat Nov 10 - Tue Nov 13 Barisal Div v Sylhet Div
Tue Nov 27 - Fri Nov 30 Rajshahi Div v Sylhet Div
Wed Dec 5 - Sat Dec 8 Dhaka Div v Sylhet Div
Fri Jan 4 - Mon Jan 7 Chittagong D v Sylhet Div
Shaheed Chandu Stadium, Bogra Shaheed Chandu Stadium, Bogra

Fri Oct 19 - Mon Oct 22 Barisal Div v Chittagong D
Fri Oct 26 - Sun Oct 28 Dhaka Div v Sylhet Div
Sun Nov 18 - Wed Nov 21 Barisal Div v Khulna Div
Wed Dec 5 - Sat Dec 8 Rajshahi Div v Barisal Div
Thu Dec 27 - Sun Dec 30 Barisal Div v Sylhet Div
  Shahid Kamruzzaman Stadium, Rajshahi

Fri Oct 19 - Mon Oct 22 Rajshahi Div v Sylhet Div
Fri Oct 26 - Mon Oct 29 Rajshahi Div v Barisal Div
Sun Nov 18 - Wed Nov 21 Rajshahi Div v Dhaka Div
Fri Dec 14 - Mon Dec 17 Rajshahi Div v Chittagong D
Thu Dec 27 - Sun Dec 30 Rajshahi Div v Khulna Div
  Sheikh Abu Naser Stadium, Khulna

Fri Oct 26 - Mon Oct 29 Khulna Div v Chittagong D
Sat Nov 10 - Tue Nov 13 Khulna Div v Rajshahi Div
Tue Nov 27 - Fri Nov 30 Khulna Div v Dhaka Div
Fri Dec 14 - Mon Dec 17 Khulna Div v Sylhet Div
Fri Jan 4 - Mon Jan 7 Khulna Div v Barisal Div
Shere Bangla National Stadium, Mirpur, Dhaka Shere Bangla National Stadium, Mirpur, Dhaka

Established 2006
Capacity 25,000
Fri Oct 19 - Mon Oct 22 Dhaka Div v Khulna Div
Fri Nov 2 - Mon Nov 5 Dhaka Div v Barisal Div
Sat Nov 10 - Tue Nov 13 Dhaka Div v Chittagong D
Fri Dec 14 - Mon Dec 17 Dhaka Div v Barisal Div
Fri Jan 4 - Mon Jan 7 Dhaka Div v Rajshahi Div
Zahur Ahmed Chowdhury Stadium, Chittagong Zahur Ahmed Chowdhury Stadium, Chittagong

Capacity 22,000
Fri Nov 2 - Mon Nov 5 Chittagong D v Rajshahi Div
Sun Nov 18 - Wed Nov 21 Chittagong D v Sylhet Div
Tue Nov 27 - Fri Nov 30 Chittagong D v Barisal Div
Wed Dec 5 - Sat Dec 8 Chittagong D v Khulna Div
Thu Dec 27 - Sun Dec 30 Chittagong D v Dhaka Div