Khan Shaheb Osman Ali Stadium, Fatullah Khan Shaheb Osman Ali Stadium, Fatullah

Tue Nov 6 (50 ovs) Khulna Div v Sylhet Div
Wed Nov 14 (50 ovs) Barisal Div v Sylhet Div
Sat Dec 1 (50 ovs) Rajshahi Div v Sylhet Div
Sun Dec 9 (50 ovs) Dhaka Div v Sylhet Div
Tue Jan 8 (50 ovs) Chittagong D v Sylhet Div
Shaheed Chandu Stadium, Bogra Shaheed Chandu Stadium, Bogra

Tue Oct 23 (50 ovs) Barisal Div v Chittagong D
Tue Oct 30 (50 ovs) Dhaka Div v Sylhet Div
Thu Nov 22 (50 ovs) Barisal Div v Khulna Div
Sun Dec 9 (50 ovs) Rajshahi Div v Barisal Div
Mon Dec 31 (50 ovs) Barisal Div v Sylhet Div
  Shahid Kamruzzaman Stadium, Rajshahi

Tue Oct 23 (50 ovs) Rajshahi Div v Sylhet Div
Tue Oct 30 (50 ovs) Rajshahi Div v Barisal Div
Thu Nov 22 (50 ovs) Rajshahi Div v Dhaka Div
Tue Dec 18 (50 ovs) Rajshahi Div v Chittagong D
Mon Dec 31 (50 ovs) Rajshahi Div v Khulna Div
  Sheikh Abu Naser Stadium, Khulna

Tue Oct 30 (50 ovs) Khulna Div v Chittagong D
Wed Nov 14 (50 ovs) Khulna Div v Rajshahi Div
Sat Dec 1 (50 ovs) Khulna Div v Dhaka Div
Tue Dec 18 (50 ovs) Khulna Div v Sylhet Div
Tue Jan 8 (50 ovs) Khulna Div v Barisal Div
Shere Bangla National Stadium, Mirpur, Dhaka Shere Bangla National Stadium, Mirpur, Dhaka

Established 2006
Capacity 25,000
Tue Oct 23 (50 ovs) Dhaka Div v Khulna Div
Tue Nov 6 (50 ovs) Dhaka Div v Barisal Div
Wed Nov 14 (50 ovs) Dhaka Div v Chittagong D
Tue Dec 18 (50 ovs) Dhaka Div v Barisal Div
Tue Jan 8 (50 ovs) Dhaka Div v Rajshahi Div
Zahur Ahmed Chowdhury Stadium, Chittagong Zahur Ahmed Chowdhury Stadium, Chittagong

Capacity 22,000
Tue Nov 6 (50 ovs) Chittagong D v Rajshahi Div
Thu Nov 22 (50 ovs) Chittagong D v Sylhet Div
Sat Dec 1 (50 ovs) Barisal Div v Chittagong D
Sun Dec 9 (50 ovs) Chittagong D v Khulna Div
Mon Dec 31 (50 ovs) Chittagong D v Dhaka Div