Bangladesh Krira Shikkha Protisthan No 2 Ground, Savar

Mon Apr 12 (20 ovs) Khulna Div v Rajshahi Div
Tue Apr 13 (20 ovs) Dhaka Div v Sylhet Div
Thu Apr 15 (20 ovs) Barisal Div v Chittagong D
Shere Bangla National Stadium, Mirpur, Dhaka Shere Bangla National Stadium, Mirpur, Dhaka

Established 2006
Capacity 25,000
Sun Apr 11 (20 ovs) Chittagong D v Rajshahi Div
Mon Apr 12 (20 ovs) Chittagong D v Sylhet Div
Mon Apr 12 (20 ovs) Dhaka Div v Barisal Div
Tue Apr 13 (20 ovs) Barisal Div v Rajshahi Div
Tue Apr 13 (20 ovs) Chittagong D v Khulna Div
Thu Apr 15 (20 ovs) Rajshahi Div v Sylhet Div
Thu Apr 15 (20 ovs) Dhaka Div v Khulna Div
Fri Apr 16 (20 ovs) Dhaka Div v Chittagong D
Fri Apr 16 (20 ovs) Barisal Div v Sylhet Div
Sat Apr 17 (20 ovs) Khulna Div v Sylhet Div
Sat Apr 17 (20 ovs) Dhaka Div v Rajshahi Div
Sun Apr 18 (20 ovs) Barisal Div v Khulna Div
Mon Apr 19 (20 ovs) Khulna Div v Sylhet Div
Mon Apr 19 (20 ovs) Dhaka Div v Rajshahi Div
Wed Apr 21 (20 ovs) Khulna Div v Rajshahi Div