Pune Club Ground Pune Club Ground

Thu Dec 16 - Sat Dec 18 Maharashtra v Kathiawar
Sat Mar 5 - Fri Mar 11 Maharashtra v Bombay