Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi

Established 2004
Capacity 20,000
Sun Mar 23 - Wed Mar 26 Durham v M.C.C.