Ranji Trophy Super League, 2006/07 / Player v player

Haryana - 1st innings
A Rawat - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
VY Mahesh 20 3 1 0 0 0 0 0 caught 5 24 20.83
R Jesuraj 37 1 1 0 1 0 0 0 7 40 17.50
R Sathish 14 0 0 1 1 0 0 0 7 16 43.75
R Ashwin 55 4 5 0 3 0 0 0 26 67 38.80
C Suresh 57 2 2 1 1 0 0 0 13 63 20.63
S Badrinath 13 2 0 1 1 0 0 0 9 17 52.94
Sunny Singh - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
R Ashwin 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 33.33
C Suresh 2 0 0 0 0 0 0 0 caught 0 2 0.00
D Joon - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
VY Mahesh 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0.00
R Jesuraj 8 1 0 0 0 0 0 0 1 9 11.11
R Ashwin 35 4 2 0 1 0 0 0 caught 12 42 28.57
C Suresh 41 6 1 0 1 0 0 0 12 49 24.48
S Badrinath 4 1 0 0 0 0 0 0 1 5 20.00
Sandeep Singh - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
VY Mahesh 16 1 0 1 0 0 0 0 4 18 22.22
R Jesuraj 44 0 0 1 2 0 0 0 11 47 23.40
R Sathish 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00
R Ashwin 47 3 1 0 0 0 0 0 caught 5 51 9.80
C Suresh 43 1 1 0 0 0 0 0 3 45 6.66
S Badrinath 14 1 0 0 1 0 0 0 5 16 31.25
M Rawat - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
VY Mahesh 42 2 2 0 2 0 0 0 14 48 29.16
R Jesuraj 6 2 0 0 0 0 0 0 2 8 25.00
R Sathish 9 1 0 0 0 0 0 0 1 10 10.00
R Ashwin 34 2 0 1 3 0 0 0 17 40 42.50
C Suresh 7 1 1 0 1 0 0 0 caught 7 10 70.00
S Badrinath 9 1 0 0 0 0 0 0 1 10 10.00
Joginder Sharma - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
R Ashwin 4 1 0 0 0 0 0 0 caught 1 5 20.00
C Suresh 27 0 0 0 2 0 0 0 8 29 27.58
S Rana - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
R Ashwin 9 2 0 0 0 0 1 0 8 12 66.66
C Suresh 8 0 0 0 0 0 0 0 caught 0 8 0.00
A Mishra - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
VY Mahesh 5 0 0 0 2 0 0 0 caught 8 7 114.28
R Jesuraj 4 2 0 0 1 0 0 0 6 7 85.71
R Ashwin 26 2 3 0 3 0 0 0 20 34 58.82
C Suresh 18 4 1 0 1 0 0 0 10 24 41.66
S Badrinath 3 2 0 0 1 0 0 0 6 6 100.00
G Vashisht - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
VY Mahesh 5 0 0 1 0 0 0 0 3 6 50.00
R Jesuraj 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.00
R Ashwin 19 1 0 0 0 0 0 0 1 20 5.00
C Suresh 36 1 0 0 0 0 0 0 caught 1 37 2.70
S Badrinath 5 1 0 0 0 0 0 0 1 6 16.66
S Budhwar - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
VY Mahesh 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100.00
R Jesuraj 3 2 0 0 0 0 0 0 2 5 40.00
C Suresh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.00
Tamil Nadu - 2nd innings
M Vijay - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Joginder Sharma 24 3 2 0 0 0 0 0 7 29 24.13
S Rana 19 1 0 0 3 0 0 0 13 23 56.52
A Mishra 8 1 0 0 1 0 0 0 caught 5 10 50.00
S Budhwar 12 0 0 0 2 0 0 0 8 14 57.14
G Vashisht 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100.00
S Anirudha - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Joginder Sharma 22 3 3 0 2 0 0 0 caught 17 30 56.66
S Rana 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
A Mishra 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.00
S Budhwar 8 2 0 0 1 0 0 0 6 11 54.54
R Prasanna - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Joginder Sharma 8 0 0 0 0 0 0 0 bowled 0 8 0.00
S Badrinath - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Joginder Sharma 15 1 0 0 1 0 0 0 bowled 5 17 29.41
A Mishra 12 1 1 0 1 0 0 0 7 15 46.66
G Vashisht 14 1 1 0 0 0 0 0 3 16 18.75
C Suresh - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
A Mishra 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.00
G Vashisht 14 0 0 0 0 0 0 0 lbw 0 14 0.00
R Sathish - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Joginder Sharma 17 5 1 0 1 0 0 0 11 24 45.83
G Vashisht 7 1 0 2 0 0 0 0 caught 7 10 70.00
S Sharath - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Joginder Sharma 19 5 1 0 1 0 0 0 11 26 42.30
A Mishra 20 4 2 0 0 0 0 0 8 26 30.76
G Vashisht 56 2 1 0 1 0 0 0 bowled 8 60 13.33
A Rawat 9 1 0 0 1 0 0 0 5 11 45.45
K Varun Kumar - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
G Vashisht 8 0 0 0 0 0 0 0 bowled 0 8 0.00
R Ashwin - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
G Vashisht 12 0 0 0 0 0 0 0 lbw 0 12 0.00
VY Mahesh - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Joginder Sharma 20 2 0 0 0 0 0 0 2 22 9.09
A Mishra 29 5 1 0 2 0 0 0 15 37 40.54
G Vashisht 20 1 0 0 0 0 0 0 1 21 4.76
A Rawat 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100.00
R Jesuraj - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
A Mishra 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100.00
G Vashisht 7 0 0 0 1 0 0 0 caught 4 8 50.00
Haryana - 3rd innings
A Rawat - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
VY Mahesh 19 2 2 0 0 0 0 0 6 23 26.08
R Jesuraj 25 0 1 0 1 0 0 0 6 27 22.22
R Ashwin 23 1 0 1 3 0 0 0 caught 16 28 57.14
C Suresh 2 1 1 0 0 0 0 0 3 4 75.00
Sunny Singh - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
R Ashwin 5 3 0 0 0 0 0 0 bowled 3 8 37.50
C Suresh 23 0 0 0 1 0 0 0 4 24 16.66
D Joon - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
R Ashwin 23 2 2 0 0 0 0 0 6 27 22.22
C Suresh 16 4 1 0 1 0 0 0 caught 10 22 45.45
M Vijay 10 3 2 1 0 0 0 0 10 16 62.50
S Rana - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
VY Mahesh 0 2 1 0 0 0 0 0 4 3 133.33
R Jesuraj 4 2 1 0 1 0 0 0 8 8 100.00
R Ashwin 4 3 0 0 0 0 0 0 3 7 42.85
C Suresh 19 5 1 0 1 0 1 0 17 27 62.96
M Vijay 9 2 2 0 0 0 0 0 6 13 46.15
Joginder Sharma - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
VY Mahesh 6 0 0 0 1 0 0 0 caught 4 7 57.14
R Jesuraj 1 1 0 0 0 0 1 0 7 3 233.33
R Ashwin 5 1 1 0 0 0 1 0 9 8 112.50
C Suresh 6 3 1 0 0 0 0 0 5 10 50.00
M Rawat - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
VY Mahesh 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 50.00
R Jesuraj 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100.00
Tamil Nadu - 4th innings
M Vijay - 4th innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Joginder Sharma 12 0 1 0 0 0 0 0 2 13 15.38
G Vashisht 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0.00
S Budhwar 16 0 0 0 2 0 0 0 8 18 44.44
S Rana 9 0 0 0 3 0 0 0 12 12 100.00
A Mishra 14 0 0 0 1 0 0 0 4 15 26.66
A Rawat 11 0 0 0 0 0 1 0 6 12 50.00
S Anirudha - 4th innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
G Vashisht 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.00
R Prasanna - 4th innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
G Vashisht 38 1 1 0 1 0 0 0 7 41 17.07
S Budhwar 13 3 3 0 0 0 0 0 9 19 47.36
A Mishra 14 1 0 0 0 0 0 0 1 15 6.66
D Joon 5 1 0 0 0 0 0 0 1 6 16.66
Tournament Results
Mumbai v Bengal at Mumbai - Feb 2-5, 2007
Mumbai won by 132 runs
Bengal v Karnataka at Kolkata - Jan 23-27, 2007
Bengal won by 6 wickets
Baroda v Mumbai at Vadodara - Jan 23-25, 2007
Mumbai won by 63 runs
Maharashtra v Mumbai at Nasik - Jan 10-13, 2007
Mumbai won by an innings and 154 runs
Saurashtra v Karnataka at Rajkot - Jan 10-13, 2007
Match drawn
Tamil Nadu v Baroda at Chennai - Jan 10-13, 2007
Tamil Nadu won by 2 wickets
Bengal v Rajasthan at Kolkata - Jan 10-13, 2007
Bengal won by an innings and 62 runs
More results »