County Championship Division One, Nottinghamshire v Surrey at Nottingham, May 15-18, 2013
Nottinghamshire won by 114 runs
15,16,17,18 May 2013 (4-day match)
Nottinghamshire - 1st innings
AD Hales - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
JW Dernbach 10 0 0 0 1 0 0 0 bowled 4 11 36.36
EJM Cowan - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
JW Dernbach 12 3 0 0 0 0 0 0 3 15 20.00
TE Linley 46 1 1 0 1 0 0 0 7 49 14.28
Z de Bruyn 3 1 0 1 0 0 0 0 4 5 80.00
SC Meaker 12 1 0 0 0 0 0 0 bowled 1 13 7.69
MJ Lumb - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
JW Dernbach 33 3 1 0 4 0 0 0 21 41 51.21
TE Linley 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0.00
Z de Bruyn 26 2 2 0 2 0 0 0 14 32 43.75
SC Meaker 8 1 2 0 1 0 0 0 caught 9 12 75.00
JWA Taylor - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
JW Dernbach 7 0 0 0 2 0 0 0 8 9 88.88
TE Linley 18 2 2 0 1 0 0 0 bowled 10 23 43.47
Z de Bruyn 29 3 0 0 3 0 0 0 15 35 42.85
SC Meaker 16 2 0 0 3 0 0 0 14 21 66.66
SR Patel - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
JW Dernbach 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 33.33
TE Linley 12 1 1 0 4 0 0 0 caught 19 18 105.55
Z de Bruyn 6 2 0 0 0 0 0 0 2 8 25.00
SC Meaker 9 3 1 0 2 0 0 0 13 15 86.66
MH Wessels - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
TE Linley 5 1 0 0 0 0 0 0 1 6 16.66
Z de Bruyn 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
SC Meaker 4 0 0 0 0 0 0 0 bowled 0 4 0.00
SJ Mullaney - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
JW Dernbach 32 3 2 2 3 0 1 0 31 43 72.09
TE Linley 8 3 0 1 0 0 0 0 lbw 6 12 50.00
Z de Bruyn 3 1 0 0 0 0 0 0 1 4 25.00
SC Meaker 24 2 3 0 3 1 0 0 25 33 75.75
GJ Batty 17 1 2 0 0 0 0 0 5 20 25.00
PJ Franks - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
TE Linley 11 2 0 0 0 0 0 0 2 13 15.38
SC Meaker 3 2 0 0 0 0 0 0 caught 2 5 40.00
A Shahzad - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
JW Dernbach 17 1 0 0 0 0 0 0 caught 1 18 5.55
TE Linley 14 2 0 0 0 0 0 0 2 16 12.50
Z de Bruyn 14 1 0 0 0 0 0 0 1 15 6.66
SC Meaker 23 2 0 0 0 0 0 0 2 25 8.00
GJ Batty 9 0 1 0 0 0 0 0 2 10 20.00
LJ Fletcher - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
JW Dernbach 5 1 0 0 1 0 0 0 5 7 71.42
TE Linley 9 1 0 0 0 0 0 0 1 10 10.00
SC Meaker 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0.00
HF Gurney - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
JW Dernbach 1 0 0 0 0 0 0 0 lbw 0 1 0.00
TE Linley 8 0 0 2 0 0 0 0 6 10 60.00
Surrey - 2nd innings
RJ Burns - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
LJ Fletcher 5 0 0 0 1 0 0 0 4 6 66.66
HF Gurney 3 0 0 0 0 0 0 0 caught 0 3 0.00
JJ Roy - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
LJ Fletcher 1 0 0 0 1 0 0 0 bowled 4 2 200.00
HF Gurney 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 33.33
A Harinath - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
LJ Fletcher 23 1 0 0 0 0 0 0 1 24 4.16
HF Gurney 43 4 0 0 1 0 0 0 8 48 16.66
A Shahzad 14 1 0 0 2 0 0 0 caught 9 17 52.94
PJ Franks 15 2 0 0 1 0 0 0 6 18 33.33
VS Solanki - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
LJ Fletcher 20 1 1 0 0 0 0 0 lbw 3 22 13.63
HF Gurney 6 1 0 0 1 0 0 0 5 8 62.50
Z de Bruyn - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
LJ Fletcher 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.00
HF Gurney 2 1 0 1 1 0 0 0 8 5 160.00
A Shahzad 20 1 0 0 0 0 0 0 1 21 4.76
PJ Franks 9 0 0 0 0 0 0 0 caught 0 9 0.00
SM Davies - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
PJ Franks 9 0 0 0 0 0 0 0 caught 0 9 0.00
GC Wilson - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
LJ Fletcher 9 0 1 0 1 0 0 0 6 11 54.54
HF Gurney 12 4 0 1 0 0 0 0 7 17 41.17
A Shahzad 12 0 0 1 0 0 0 0 3 13 23.07
PJ Franks 21 6 0 0 4 0 0 0 22 31 70.96
SJ Mullaney 9 1 0 1 1 0 0 0 8 12 66.66
SR Patel 12 0 0 1 0 0 0 0 caught 3 13 23.07
GJ Batty - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
LJ Fletcher 10 3 2 0 2 0 0 0 15 17 88.23
HF Gurney 8 3 1 0 1 0 0 0 9 13 69.23
A Shahzad 6 2 0 1 1 0 0 0 9 10 90.00
PJ Franks 15 1 0 0 1 0 0 0 5 17 29.41
SJ Mullaney 3 3 0 0 0 0 0 0 3 6 50.00
SR Patel 10 0 0 0 0 0 0 0 stumped 0 10 0.00
SC Meaker - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
LJ Fletcher 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0.00
HF Gurney 11 1 1 0 0 0 0 0 3 13 23.07
A Shahzad 3 2 1 0 0 0 0 0 4 6 66.66
SR Patel 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0.00
TE Linley - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
LJ Fletcher 3 1 1 0 1 0 0 0 7 6 116.66
HF Gurney 5 2 0 0 0 0 0 0 bowled 2 7 28.57
A Shahzad 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 33.33
SR Patel 11 1 0 0 0 0 0 0 1 12 8.33
JW Dernbach - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
HF Gurney 2 1 0 0 2 0 0 0 9 5 180.00
A Shahzad 8 2 2 0 0 0 0 0 caught 6 12 50.00
Nottinghamshire - 3rd innings
EJM Cowan - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
TE Linley 36 1 1 0 0 0 0 0 3 38 7.89
JW Dernbach 17 4 2 0 0 0 0 0 bowled 8 23 34.78
SC Meaker 31 3 1 0 1 0 0 0 9 36 25.00
AD Hales - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
TE Linley 14 0 1 1 1 0 0 0 9 17 52.94
JW Dernbach 13 1 0 1 1 0 0 0 8 16 50.00
SC Meaker 6 0 0 0 0 0 0 0 bowled 0 6 0.00
LJ Fletcher - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
JW Dernbach 13 3 0 0 4 0 0 0 19 20 95.00
SC Meaker 14 1 3 0 0 0 0 0 caught 7 18 38.88
MJ Lumb - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
TE Linley 35 0 2 0 2 0 0 0 lbw 12 39 30.76
SC Meaker 17 4 0 0 3 0 0 0 16 24 66.66
JWA Taylor - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
JW Dernbach 19 1 1 1 0 0 0 0 caught 6 22 27.27
Z de Bruyn 7 0 0 1 1 0 0 0 7 9 77.77
SR Patel - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
TE Linley 10 1 1 0 0 0 0 0 3 12 25.00
JW Dernbach 12 3 0 1 3 0 0 0 18 19 94.73
SC Meaker 1 0 0 0 1 0 0 0 caught 4 2 200.00
Z de Bruyn 11 2 1 0 2 0 0 0 12 16 75.00
MH Wessels - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
JW Dernbach 1 0 0 0 0 0 0 0 caught 0 1 0.00
SJ Mullaney - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
TE Linley 4 1 2 0 0 0 0 0 caught 5 7 71.42
JW Dernbach 6 1 0 0 0 0 0 0 1 7 14.28
SC Meaker 5 0 1 0 0 0 0 0 2 6 33.33
Z de Bruyn 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0.00
PJ Franks - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
TE Linley 3 1 0 0 0 0 0 0 1 4 25.00
SC Meaker 5 0 0 0 1 0 0 0 caught 4 6 66.66
A Shahzad - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
TE Linley 7 3 1 0 0 0 0 0 5 11 45.45
SC Meaker 8 4 0 1 2 0 0 0 15 15 100.00
HF Gurney - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
TE Linley 5 1 1 0 0 0 0 0 3 7 42.85
SC Meaker 4 1 1 1 0 0 0 0 6 7 85.71
Surrey - 4th innings
RJ Burns - 4th innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
LJ Fletcher 32 1 1 0 1 0 0 0 7 35 20.00
HF Gurney 22 0 1 0 5 0 0 0 22 28 78.57
A Shahzad 8 2 2 0 3 0 0 0 18 15 120.00
PJ Franks 9 0 1 0 1 0 0 0 caught 6 11 54.54
JJ Roy - 4th innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
LJ Fletcher 2 0 1 0 0 0 0 0 caught 2 3 66.66
HF Gurney 7 1 1 0 0 0 0 0 3 9 33.33
A Harinath - 4th innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
LJ Fletcher 13 0 2 0 0 0 0 0 caught 4 15 26.66
VS Solanki - 4th innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
LJ Fletcher 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00
Z de Bruyn - 4th innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
LJ Fletcher 23 2 0 0 0 0 0 0 2 25 8.00
HF Gurney 14 1 0 1 1 0 0 0 8 17 47.05
A Shahzad 6 2 1 0 0 0 0 0 4 9 44.44
PJ Franks 21 0 0 0 0 0 0 0 caught 0 21 0.00
SM Davies - 4th innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
LJ Fletcher 8 2 1 0 4 0 0 0 20 15 133.33
HF Gurney 6 4 0 0 0 0 0 0 bowled 4 10 40.00
PJ Franks 5 4 0 0 0 0 0 0 4 9 44.44
GC Wilson - 4th innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
HF Gurney 1 0 0 0 0 0 0 0 caught 0 1 0.00
PJ Franks 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00
GJ Batty - 4th innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
HF Gurney 5 0 0 0 0 0 0 0 caught 0 5 0.00
PJ Franks 4 0 0 0 1 0 0 0 4 5 80.00
SC Meaker - 4th innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
LJ Fletcher 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 33.33
HF Gurney 15 0 1 0 0 0 0 0 2 16 12.50
PJ Franks 17 0 1 0 0 0 0 0 2 18 11.11
SR Patel 6 1 0 0 0 0 0 0 caught 1 7 14.28
SJ Mullaney 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 33.33
TE Linley - 4th innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
HF Gurney 3 1 0 0 0 0 0 0 1 4 25.00
PJ Franks 3 0 0 0 0 0 0 0 caught 0 3 0.00
SR Patel 18 1 0 0 1 0 0 0 5 20 25.00
SJ Mullaney 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.00
JW Dernbach - 4th innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
PJ Franks 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.00
x
   

MATCH CENTRE

4s

6s

dots

  • RHB

    LHB

  • RHB

    LHB

Partnerships