County Championship Division Two, Worcestershire v Hampshire at Worcester, Sep 11-14, 2013
Hampshire - 1st innings
JHK Adams - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
A Richardson 3 0 0 0 0 0 0 0 caught 0 3 0.00
MDT Roberts - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
A Richardson 7 0 0 0 0 0 0 0 caught 0 7 0.00
JD Shantry 21 0 0 0 2 0 0 0 8 23 34.78
G Cessford 3 1 0 0 1 0 0 0 5 5 100.00
LA Dawson - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
A Richardson 43 7 1 2 2 1 0 0 28 56 50.00
JD Shantry 32 8 0 2 1 0 0 0 18 43 41.86
G Cessford 11 5 0 1 1 0 1 0 18 19 94.73
RA Whiteley 2 2 1 0 0 0 0 0 4 5 80.00
SH Choudhry 2 2 0 0 0 0 0 0 2 4 50.00
JM Vince - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
A Richardson 42 3 2 1 1 0 0 0 caught 14 49 28.57
JD Shantry 37 4 1 1 6 0 0 0 33 49 67.34
G Cessford 27 3 1 0 10 0 1 0 51 42 121.42
RA Whiteley 5 0 0 1 1 0 0 0 7 7 100.00
SH Choudhry 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 50.00
AJA Wheater - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
A Richardson 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0.00
JD Shantry 7 0 1 0 0 0 0 0 2 8 25.00
SP Terry - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
A Richardson 31 4 0 0 1 0 0 0 8 36 22.22
JD Shantry 44 1 0 0 2 0 0 0 9 47 19.14
G Cessford 8 4 2 0 0 0 0 0 8 14 57.14
RA Whiteley 4 1 0 0 1 0 0 0 caught 5 6 83.33
SH Choudhry 24 4 0 0 3 0 1 0 22 32 68.75
DKH Mitchell 3 1 0 0 1 0 0 0 5 5 100.00
MM Ali 3 1 0 0 0 0 0 0 1 4 25.00
MD Bates - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
A Richardson 13 3 0 0 0 0 0 0 lbw 3 16 18.75
JD Shantry 12 3 0 0 2 0 0 0 11 17 64.70
G Cessford 6 2 1 0 2 0 0 0 12 11 109.09
SH Choudhry 4 0 1 1 0 0 0 0 5 6 83.33
DKH Mitchell 15 2 0 0 2 0 0 0 10 19 52.63
CP Wood - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
A Richardson 20 4 0 0 3 0 0 0 16 27 59.25
JD Shantry 4 0 0 0 2 0 0 0 8 6 133.33
G Cessford 10 3 2 0 2 0 0 0 15 17 88.23
RA Whiteley 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100.00
SH Choudhry 4 4 1 0 1 0 0 0 10 10 100.00
MM Ali 1 1 1 0 2 0 0 0 lbw 11 5 220.00
MT Coles - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
JD Shantry 3 1 0 0 0 0 1 0 7 5 140.00
G Cessford 7 5 0 0 2 0 0 0 13 14 92.85
RA Whiteley 3 0 1 0 1 0 0 0 6 5 120.00
MM Ali 6 4 0 0 2 0 2 0 24 14 171.42
DJ Balcombe - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
JD Shantry 3 1 0 0 0 0 0 0 1 4 25.00
G Cessford 5 3 1 0 1 0 1 0 bowled 15 11 136.36
MM Ali 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100.00
JA Tomlinson - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
JD Shantry 1 0 0 0 0 0 0 0 lbw 0 1 0.00
Worcestershire - 2nd innings
DKH Mitchell - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
JA Tomlinson 11 2 1 0 1 0 0 0 caught 8 15 53.33
MT Coles 3 3 1 0 0 0 0 0 5 7 71.42
MG Pardoe - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
JA Tomlinson 3 0 2 0 0 0 0 0 4 5 80.00
MT Coles 2 0 0 0 0 0 0 0 caught 0 2 0.00
MM Ali - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
JA Tomlinson 15 3 1 0 1 0 0 0 lbw 9 20 45.00
MT Coles 15 1 0 0 0 0 0 0 1 16 6.25
DJ Balcombe 10 4 2 0 1 0 0 0 12 17 70.58
CP Wood 18 1 0 1 1 0 0 0 8 21 38.09
JM Vince 7 2 0 0 0 0 0 0 2 9 22.22
TT Samaraweera - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
JA Tomlinson 18 2 0 0 3 0 0 0 caught 14 23 60.86
MT Coles 8 1 1 0 1 0 0 0 7 11 63.63
DJ Balcombe 24 2 2 0 3 0 0 0 18 31 58.06
CP Wood 13 1 0 0 1 0 0 0 5 15 33.33
JM Vince 13 1 1 0 1 0 0 0 7 16 43.75
TC Fell - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
JA Tomlinson 11 1 0 0 2 0 0 0 9 14 64.28
MT Coles 8 2 0 0 0 0 0 0 caught 2 10 20.00
DJ Balcombe 19 0 0 0 3 0 0 0 12 22 54.54
CP Wood 7 1 0 0 2 0 0 0 9 10 90.00
RA Whiteley - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
JA Tomlinson 24 1 1 0 1 0 0 0 bowled 7 27 25.92
MT Coles 11 1 0 1 3 0 1 0 22 17 129.41
DJ Balcombe 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 50.00
CP Wood 12 0 0 0 2 0 0 0 8 14 57.14
OB Cox - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
JA Tomlinson 23 1 1 0 2 0 1 0 17 28 60.71
MT Coles 23 1 1 0 6 0 0 0 caught 27 31 87.09
DJ Balcombe 17 3 0 0 2 0 0 0 11 22 50.00
CP Wood 7 3 1 0 0 0 0 0 5 11 45.45
JM Vince 5 2 0 0 0 0 0 0 2 7 28.57
LA Dawson 11 3 0 0 0 0 0 0 3 14 21.42
SH Choudhry - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
JA Tomlinson 19 4 0 0 1 0 0 0 8 24 33.33
MT Coles 25 2 1 0 2 0 0 0 12 30 40.00
DJ Balcombe 18 2 2 0 2 0 0 0 14 24 58.33
CP Wood 29 1 0 0 2 0 0 0 9 32 28.12
JM Vince 13 2 0 0 2 0 0 0 10 17 58.82
LA Dawson 12 2 1 0 1 0 0 0 8 16 50.00
JD Shantry - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
JA Tomlinson 7 1 2 0 1 0 0 0 9 11 81.81
MT Coles 6 0 0 0 3 0 0 0 12 9 133.33
DJ Balcombe 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0.00
CP Wood 7 0 1 0 1 0 0 0 bowled 6 9 66.66
G Cessford - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
CP Wood 7 1 0 0 0 0 0 0 1 8 12.50
Hampshire - 3rd innings
JHK Adams - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
A Richardson 16 1 0 0 2 0 0 0 9 19 47.36
G Cessford 11 3 0 0 1 0 0 0 7 15 46.66
MM Ali 13 3 0 0 0 0 0 0 3 16 18.75
SH Choudhry 1 1 1 0 0 0 0 0 3 3 100.00
MDT Roberts - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
A Richardson 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.00
JD Shantry 15 0 0 0 2 0 1 0 14 18 77.77
G Cessford 7 1 1 0 1 0 0 0 7 10 70.00
MM Ali 9 1 0 0 0 0 0 0 bowled 1 10 10.00
LA Dawson - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
G Cessford 6 0 0 0 2 0 0 0 caught 8 8 100.00
MM Ali 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0.00
JM Vince - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
G Cessford 2 1 0 0 1 0 0 0 5 4 125.00
MM Ali 1 1 0 0 1 0 0 0 5 3 166.66
SH Choudhry 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 33.33
x
   

MATCH CENTRE

4s

6s

dots

  • RHB

    LHB

  • RHB

    LHB

Partnerships