Yuvraj Singh at an event in Mumbai
© AFP

Yuvraj Singh at an event in Mumbai, March 26, 2013