Tamil Nadu - 1st innings
M Vijay - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
KS Sahabuddin 73 7 4 1 1 0 0 0 22 86 25.58
D Kalyankrishna 45 5 2 1 4 0 0 0 28 57 49.12
VVB Reddy 20 2 2 0 7 0 1 0 40 32 125.00
RVC Prasad 12 4 1 0 1 0 0 0 10 18 55.55
M Faiq 91 21 2 0 3 0 1 0 43 118 36.44
Y Venugopal Rao 41 15 1 1 1 0 0 0 24 59 40.67
AG Pradeep 3 3 0 0 0 0 0 0 3 6 50.00
AS Verma 5 3 1 0 1 0 0 0 caught 9 10 90.00
S Vidyut - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
KS Sahabuddin 8 1 1 0 0 0 0 0 3 10 30.00
D Kalyankrishna 7 1 1 1 1 0 0 0 caught 10 11 90.90
S Badrinath - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
KS Sahabuddin 33 9 0 0 1 0 0 0 13 43 30.23
D Kalyankrishna 30 4 2 0 1 0 0 0 12 37 32.43
VVB Reddy 3 1 0 0 0 0 0 0 1 4 25.00
RVC Prasad 7 3 0 0 3 0 0 0 caught 15 13 115.38
M Faiq 25 7 3 0 0 0 2 0 25 37 67.56
Y Venugopal Rao 2 1 1 0 0 0 0 0 3 4 75.00
HK Badani - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
KS Sahabuddin 4 0 0 0 1 0 0 0 4 5 80.00
VVB Reddy 9 1 1 0 0 0 0 0 3 11 27.27
RVC Prasad 6 1 1 1 2 0 0 0 14 11 127.27
M Faiq 12 1 0 0 0 0 0 0 lbw 1 13 7.69
Y Venugopal Rao 12 2 0 1 1 0 0 0 9 16 56.25
R Sathish - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
KS Sahabuddin 4 1 0 0 0 0 0 0 1 5 20.00
D Kalyankrishna 3 1 0 0 0 0 0 0 1 4 25.00
M Faiq 22 5 2 0 0 0 0 0 9 29 31.03
Y Venugopal Rao 15 4 1 0 0 0 0 0 6 20 30.00
S Sharath - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
KS Sahabuddin 19 2 0 0 1 0 0 0 6 22 27.27
D Kalyankrishna 9 3 0 0 2 0 0 0 11 14 78.57
VVB Reddy 3 0 0 0 0 0 0 0 lbw 0 3 0.00
M Faiq 45 8 2 0 1 0 0 0 16 56 28.57
Y Venugopal Rao 21 5 1 0 0 0 0 0 7 27 25.92
AG Pradeep 11 1 0 0 0 0 0 0 1 12 8.33
AS Verma 23 6 1 0 1 0 0 0 12 31 38.70
K Varun Kumar - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
KS Sahabuddin 3 4 0 0 0 0 0 0 4 7 57.14
D Kalyankrishna 9 2 0 0 1 0 0 0 6 12 50.00
VVB Reddy 7 3 0 0 0 0 0 0 3 10 30.00
M Faiq 35 5 1 0 0 0 0 0 7 41 17.07
Y Venugopal Rao 10 6 3 0 0 0 0 0 12 19 63.15
AS Verma 6 2 0 1 0 0 0 0 5 9 55.55
VY Mahesh - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
KS Sahabuddin 20 0 0 0 1 0 0 0 4 21 19.04
D Kalyankrishna 6 0 0 0 0 0 0 0 caught 0 6 0.00
VVB Reddy 9 0 1 0 2 0 0 0 10 12 83.33
M Faiq 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 33.33
Y Venugopal Rao 2 1 1 0 0 0 0 0 3 4 75.00
AS Verma 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.00
AR Kapoor - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
D Kalyankrishna 3 0 0 0 1 0 0 0 caught 4 4 100.00
R Naresh - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
KS Sahabuddin 1 2 0 0 0 0 0 0 2 3 66.66
D Kalyankrishna 6 2 0 0 0 0 0 0 2 8 25.00
M Faiq 8 1 1 1 0 0 0 0 6 11 54.54
Y Venugopal Rao 6 2 0 0 2 0 0 0 bowled 10 10 100.00
Andhra - 2nd innings
LNP Reddy - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
VY Mahesh 14 1 1 0 0 0 0 0 3 16 18.75
AR Kapoor 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100.00
S Vidyut 6 0 0 0 0 0 0 0 caught 0 6 0.00
MSK Prasad - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
VY Mahesh 22 2 0 0 0 0 0 0 2 24 8.33
R Jesuraj 30 1 1 0 1 0 0 0 7 33 21.21
AR Kapoor 26 0 3 0 0 0 0 0 6 29 20.68
R Naresh 19 1 2 0 0 0 0 0 5 22 22.72
R Sathish 7 0 0 0 0 0 0 0 lbw 0 7 0.00
AS Verma - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
VY Mahesh 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.00
R Jesuraj 6 1 0 0 0 0 0 0 lbw 1 7 14.28
S Vidyut 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Y Gnaneswara Rao - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
VY Mahesh 19 1 0 0 2 0 0 0 9 22 40.90
R Jesuraj 16 1 0 0 0 0 0 0 1 17 5.88
R Naresh 9 0 1 0 1 0 0 0 6 11 54.54
Y Venugopal Rao - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
VY Mahesh 5 0 0 0 0 0 0 0 caught 0 5 0.00
AG Pradeep - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
VY Mahesh 2 1 0 1 0 0 0 0 4 4 100.00
R Jesuraj 17 0 1 0 1 0 0 0 bowled 6 19 31.57
AR Kapoor 10 5 0 0 1 0 0 0 9 16 56.25
R Naresh 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0.00
R Sathish 4 3 0 0 0 0 0 0 3 7 42.85
RVC Prasad - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
R Jesuraj 2 0 0 0 0 0 0 0 caught 0 2 0.00
AR Kapoor 13 4 2 0 1 0 2 0 24 22 109.09
R Sathish 7 1 1 0 1 0 0 0 7 10 70.00
KS Sahabuddin - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
R Jesuraj 13 1 0 0 1 0 0 0 5 15 33.33
AR Kapoor 6 0 0 0 0 0 0 0 caught 0 6 0.00
M Faiq - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
VY Mahesh 3 0 0 0 1 0 0 0 bowled 4 4 100.00
R Jesuraj 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.00
D Kalyankrishna - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
HK Badani 3 0 0 0 1 0 0 0 stumped 4 4 100.00
VY Mahesh 8 0 0 0 1 0 0 0 4 9 44.44
R Jesuraj 1 0 0 1 1 0 0 0 7 3 233.33
AR Kapoor 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100.00
VVB Reddy - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
AR Kapoor 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.00
Andhra - 3rd innings
MSK Prasad - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
VY Mahesh 21 0 0 0 1 0 0 0 4 22 18.18
R Naresh 9 2 0 0 1 0 0 0 6 12 50.00
AR Kapoor 27 2 2 0 1 0 0 0 10 32 31.25
R Jesuraj 4 3 0 0 0 0 0 0 3 7 42.85
S Vidyut 13 0 1 0 0 0 0 0 caught 2 14 14.28
S Badrinath 3 0 0 0 1 0 0 0 4 4 100.00
LNP Reddy - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
VY Mahesh 11 0 2 1 0 0 0 0 7 14 50.00
R Naresh 34 5 1 0 1 0 0 0 caught 11 41 26.82
AR Kapoor 17 5 0 0 0 0 0 0 5 22 22.72
R Jesuraj 21 3 2 0 0 0 0 0 7 26 26.92
S Vidyut 21 4 0 0 0 0 0 0 4 25 16.00
S Badrinath 7 1 0 0 0 0 0 0 1 8 12.50
AS Verma - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
VY Mahesh 26 1 2 0 2 0 0 0 13 31 41.93
R Naresh 5 0 1 0 0 0 0 0 bowled 2 6 33.33
R Jesuraj 3 1 0 0 0 0 0 0 1 4 25.00
S Vidyut 7 1 0 0 1 0 0 0 5 9 55.55
Y Venugopal Rao - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
VY Mahesh 36 2 0 0 3 1 0 0 19 42 45.23
R Naresh 20 3 0 0 4 0 0 0 19 27 70.37
AR Kapoor 52 4 1 0 1 0 2 0 22 60 36.66
R Jesuraj 32 6 0 0 3 0 0 0 18 41 43.90
S Vidyut 24 4 0 1 4 0 0 0 23 33 69.69
S Badrinath 14 3 0 0 0 0 0 0 3 17 17.64
M Vijay 5 1 0 0 0 0 0 0 1 6 16.66
R Sathish 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.00
Y Gnaneswara Rao - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
VY Mahesh 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 33.33
R Naresh 3 2 0 0 0 0 0 0 2 5 40.00
R Jesuraj 17 0 0 0 2 0 0 0 caught 8 19 42.10
AG Pradeep - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
R Jesuraj 4 0 0 0 1 0 0 0 4 5 80.00
S Vidyut 4 0 0 0 0 0 0 0 caught 0 4 0.00
RVC Prasad - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
VY Mahesh 19 3 0 0 2 0 0 0 11 24 45.83
AR Kapoor 26 5 2 0 2 0 0 0 17 35 48.57
R Jesuraj 12 1 0 0 2 0 0 0 caught 9 15 60.00
S Vidyut 16 2 0 1 1 0 0 0 9 20 45.00
S Badrinath 4 1 0 0 2 0 0 0 9 7 128.57
KS Sahabuddin - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
VY Mahesh 14 1 1 0 0 0 0 0 3 16 18.75
R Naresh 6 0 0 0 1 0 0 0 caught 4 7 57.14
R Jesuraj 12 2 0 0 0 0 0 0 2 14 14.28
M Faiq - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
VY Mahesh 9 1 0 0 1 0 0 0 5 11 45.45
R Naresh 9 1 0 0 1 0 0 0 5 11 45.45
AR Kapoor 7 0 0 0 0 0 0 0 caught 0 7 0.00
D Kalyankrishna - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
VY Mahesh 7 1 0 0 0 0 0 0 1 8 12.50
AR Kapoor 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.00
R Jesuraj 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0.00
S Vidyut 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0.00
Tournament Results
Mumbai v Bengal at Mumbai - Feb 2-5, 2007
Mumbai won by 132 runs
Bengal v Karnataka at Kolkata - Jan 23-27, 2007
Bengal won by 6 wickets
Baroda v Mumbai at Vadodara - Jan 23-25, 2007
Mumbai won by 63 runs
Maharashtra v Mumbai at Nasik - Jan 10-13, 2007
Mumbai won by an innings and 154 runs
Saurashtra v Karnataka at Rajkot - Jan 10-13, 2007
Match drawn
Tamil Nadu v Baroda at Chennai - Jan 10-13, 2007
Tamil Nadu won by 2 wickets
Bengal v Rajasthan at Kolkata - Jan 10-13, 2007
Bengal won by an innings and 62 runs
More results »