Points Table

Points table for matches completed by 12 Nov 2011

Group A

Karnataka 2 1 0 0 1 0 9 2.584 970/16 868/37
Mumbai 1 1 0 0 0 0 6 2.012 503/10 500/20
Punjab 2 1 0 0 1 0 6 0.927 955/28 920/25
Uttar Pradesh 1 0 0 0 1 0 3 3.217 596/5 630/17
Rajasthan 1 0 0 0 1 0 1 0.324 572/17 623/6
Saurashtra 1 0 0 0 1 0 0 0.772 545/10 494/7
Orissa 2 0 1 0 1 0 0 0.731 818/27 870/21
Railways 2 0 2 0 0 0 0 0.468 796/40 850/20
KNTKA 2 1 0 0 1 9 0.0
MUM 1 1 0 0 0 6 0.0
PNJB 2 1 0 0 1 6 0.0
UP 1 0 0 0 1 3 0.0
RAJ 1 0 0 0 1 1 0.0
SAU 1 0 0 0 1 0 0.0
ODSH 2 0 1 0 1 0 0.0
RLYS 2 0 2 0 0 0 0.0

Group B

Bengal 1 0 0 0 1 0 3 1.886 560/6 495/10
Delhi 1 0 0 0 1 0 3 1.037 352/10 611/18
Baroda 1 0 0 0 1 0 2 38/0
Tamil Nadu 1 0 0 0 1 0 2 38/0
Haryana 1 0 0 0 1 0 1 0.964 611/18 352/10
Gujarat 1 0 0 0 1 0 1 0.530 495/10 560/6
BENG 1 0 0 0 1 3 0.0
DELHI 1 0 0 0 1 3 0.0
BRODA 1 0 0 0 1 2 0.0
TN 1 0 0 0 1 2 0.0
HRYNA 1 0 0 0 1 1 0.0
GUJ 1 0 0 0 1 1 0.0

Points by match: Group A

6 Nov 2011 Karnataka 3 Rajasthan 1 Table | Match

Orissa 0 Saurashtra 0 Match

U. Pradesh 3 Punjab 1 Match

Mumbai 6 Railways 0 Match
12 Nov 2011 Punjab 5 Orissa 0 Table | Match

Karnataka 6 Railways 0 Match

Points by match: Group B

6 Nov 2011 Tamil Nadu 2 Baroda 2 Table | Match

Bengal 3 Gujarat 1 Match

Delhi 3 Haryana 1 Match