Ranji Trophy Elite, Final: Tamil Nadu v Rajasthan at Chennai, Jan 19-23, 2012
Match drawn (Rajasthan won on 1st innings)
19,20,21,22,23 January 2012 (5-day match)
Rajasthan - 1st innings
A Chopra - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
L Balaji 52 4 2 0 3 0 0 0 20 61 32.78
J Kaushik 73 6 2 2 2 0 0 0 24 85 28.23
VY Mahesh 28 2 2 1 2 0 0 0 17 35 48.57
R Aushik Srinivas 70 9 2 0 1 0 0 0 lbw 17 82 20.73
Sunny Gupta 20 10 1 0 0 0 0 0 12 31 38.70
A Mukund 7 1 0 0 1 0 0 0 5 9 55.55
K Vasudevadas 3 0 0 0 1 0 0 0 4 4 100.00
VA Saxena - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
L Balaji 55 11 3 1 4 0 0 0 36 74 48.64
J Kaushik 97 16 2 0 2 0 0 0 28 117 23.93
VY Mahesh 83 10 3 0 7 0 0 0 44 103 42.71
R Aushik Srinivas 213 20 9 1 7 0 1 0 bowled 75 251 29.88
Sunny Gupta 69 27 7 0 4 0 1 0 63 108 58.33
A Mukund 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 33.33
K Vasudevadas 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 50.00
M Vijay 4 1 0 0 2 0 0 0 9 7 128.57
HH Kanitkar - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
L Balaji 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 100.00
J Kaushik 8 3 0 0 0 0 0 0 3 11 27.27
VY Mahesh 7 1 0 0 1 1 0 0 10 10 100.00
R Aushik Srinivas 45 6 2 0 4 0 0 0 26 57 45.61
Sunny Gupta 43 8 2 0 1 0 0 0 caught 16 54 29.62
M Vijay 7 2 0 1 1 0 0 0 9 11 81.81
R Bist - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
L Balaji 32 2 1 0 3 0 0 0 16 38 42.10
J Kaushik 22 4 0 0 1 0 0 0 8 27 29.62
VY Mahesh 22 3 0 0 1 0 0 0 7 26 26.92
R Aushik Srinivas 33 4 1 0 2 0 0 0 14 40 35.00
Sunny Gupta 23 2 1 0 2 0 0 0 caught 12 28 42.85
RR Parida - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
J Kaushik 11 4 0 0 1 0 0 0 caught 8 16 50.00
VY Mahesh 7 1 0 0 0 0 0 0 1 8 12.50
R Aushik Srinivas 25 6 1 0 2 0 0 0 16 34 47.05
Sunny Gupta 30 11 0 0 1 0 0 0 15 42 35.71
Puneet Yadav - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
R Aushik Srinivas 3 0 1 0 1 0 0 0 bowled 6 5 120.00
Sunny Gupta 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 50.00
DH Yagnik - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
R Aushik Srinivas 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.00
Sunny Gupta 2 0 0 0 0 0 0 0 caught 0 2 0.00
Pankaj Singh - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
J Kaushik 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.00
R Aushik Srinivas 10 0 1 0 2 0 2 0 caught 22 15 146.66
RR Singh - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
J Kaushik 11 2 2 0 3 0 0 0 bowled 18 18 100.00
VY Mahesh 7 2 0 0 1 0 0 0 6 10 60.00
R Aushik Srinivas 9 5 2 0 1 0 0 0 13 17 76.47
Sunny Gupta 6 2 0 0 0 0 1 0 8 9 88.88
G Singh - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
J Kaushik 2 1 0 0 0 0 0 0 lbw 1 3 33.33
R Aushik Srinivas 1 3 0 0 0 0 0 0 3 4 75.00
SO Mathur - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
J Kaushik 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100.00
Tamil Nadu - 2nd innings
A Mukund - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Pankaj Singh 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.00
RR Singh 3 0 0 0 0 0 0 0 lbw 0 3 0.00
M Vijay - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Pankaj Singh 6 1 0 1 0 0 0 0 4 8 50.00
RR Singh 13 3 0 0 2 0 0 0 caught 11 18 61.11
S Badrinath - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Pankaj Singh 10 0 1 0 0 0 0 0 lbw 2 11 18.18
RR Singh 5 0 0 0 1 0 0 0 4 6 66.66
KD Karthik - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Pankaj Singh 71 5 5 1 5 0 0 0 38 87 43.67
RR Singh 59 8 2 0 6 0 1 0 42 76 55.26
SO Mathur 47 8 1 0 5 0 0 0 bowled 30 61 49.18
G Singh 36 11 3 1 5 0 0 0 40 56 71.42
K Vasudevadas - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Pankaj Singh 7 0 0 0 1 0 0 0 4 8 50.00
RR Singh 4 1 0 0 1 0 0 0 caught 5 6 83.33
SO Mathur 29 1 1 0 1 0 0 0 7 32 21.87
G Singh 6 1 0 0 2 0 0 0 9 9 100.00
R Prasanna - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Pankaj Singh 12 1 0 0 1 0 0 0 5 14 35.71
RR Singh 12 2 0 0 0 0 0 0 2 14 14.28
SO Mathur 19 2 0 0 1 0 0 0 6 22 27.27
G Singh 19 3 0 0 7 0 0 0 31 29 106.89
Sunny Gupta - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Pankaj Singh 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 50.00
SO Mathur 9 2 0 0 0 0 0 0 2 11 18.18
G Singh 14 3 0 0 0 0 0 0 stumped 3 17 17.64
VY Mahesh - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Pankaj Singh 1 0 0 0 0 0 0 0 lbw 0 1 0.00
G Singh 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0.00
L Balaji - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Pankaj Singh 3 0 0 0 1 0 0 0 4 4 100.00
RR Singh 16 1 0 0 1 0 0 0 lbw 5 18 27.77
SO Mathur 6 0 0 0 2 0 0 0 8 8 100.00
G Singh 15 2 1 0 2 0 0 0 12 20 60.00
J Kaushik - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Pankaj Singh 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0.00
RR Singh 8 0 0 0 1 0 0 0 4 9 44.44
SO Mathur 21 1 0 0 0 0 0 0 caught 1 22 4.54
G Singh 10 1 0 0 0 0 0 0 1 11 9.09
R Aushik Srinivas - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
SO Mathur 3 1 0 0 0 0 0 0 1 4 25.00
G Singh 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 50.00
Rajasthan - 3rd innings
A Chopra - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
J Kaushik 7 1 0 0 3 0 0 0 caught 13 11 118.18
VY Mahesh 7 1 0 0 1 0 0 0 5 9 55.55
R Aushik Srinivas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
VA Saxena - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
J Kaushik 16 0 1 0 1 0 0 0 6 18 33.33
VY Mahesh 22 2 0 1 0 0 0 0 5 25 20.00
R Aushik Srinivas 13 2 0 0 0 0 0 0 2 15 13.33
R Prasanna 11 0 0 0 0 0 0 0 bowled 0 11 0.00
R Bist - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
J Kaushik 24 1 3 0 2 0 0 0 15 30 50.00
VY Mahesh 4 2 0 0 2 0 0 0 10 8 125.00
R Aushik Srinivas 50 7 2 0 4 0 0 0 27 63 42.85
R Prasanna 45 2 2 0 3 0 0 0 caught 18 52 34.61
M Vijay 17 9 2 0 2 0 0 0 21 30 70.00
A Mukund 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 50.00
HH Kanitkar - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
J Kaushik 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100.00
R Aushik Srinivas 28 2 1 1 1 0 0 0 11 33 33.33
R Prasanna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
M Vijay 2 0 0 0 0 0 0 0 lbw 0 2 0.00
RR Parida - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
J Kaushik 5 2 0 0 0 0 0 0 2 7 28.57
R Aushik Srinivas 26 6 1 0 1 0 0 0 12 34 35.29
R Prasanna 29 4 0 0 2 0 0 0 12 35 34.28
M Vijay 11 9 0 0 2 0 0 0 17 22 77.27
A Mukund 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.00
Puneet Yadav - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
R Aushik Srinivas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
R Prasanna 11 0 0 0 0 0 0 0 bowled 0 11 0.00
DH Yagnik - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
R Aushik Srinivas 18 1 0 0 2 0 0 0 9 21 42.85
R Prasanna 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0.00
Tamil Nadu - 4th innings
VY Mahesh - 4th innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
G Singh 1 0 0 0 0 0 0 0 lbw 0 1 0.00
A Mukund - 4th innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
G Singh 2 0 0 0 0 0 0 0 lbw 0 2 0.00
R Bist 3 1 0 0 0 0 0 0 1 4 25.00
K Vasudevadas - 4th innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
G Singh 19 1 0 0 1 0 0 0 5 21 23.80
R Bist 14 2 0 0 0 0 0 0 2 16 12.50
Puneet Yadav 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.00
S Badrinath - 4th innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
G Singh 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0.00
R Bist 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0.00
x
   

MATCH CENTRE

4s

6s

dots

  • RHB

    LHB

  • RHB

    LHB

Partnerships