Points Table

Rajshahi Division 8 6 0 0 2 0 96
Dhaka Division 8 2 1 0 5 0 80
Sylhet Division 8 0 1 0 7 0 63
Barisal Division 8 0 3 0 5 0 58
Khulna Division 5 0 1 0 4 0 31
Chittagong Division 5 0 2 0 3 0 30
RADIV 8 6 0 0 2 96 0.0
DHDIV 8 2 1 0 5 80 0.0
SYDIV 8 0 1 0 7 63 0.0
BADIV 8 0 3 0 5 58 0.0
KHDIV 5 0 1 0 4 31 0.0
CGDIV 5 0 2 0 3 30 0.0

Points by match:

7 Oct 2010 Rajshahi Div 3 Sylhet Div 3 Table | Match

Dhaka Div 12 Khulna Div 8 Match

Barisal Div 3 Chittagong D 3 Match
18 Mar 2011 Dhaka Div 11 Sylhet Div 7 Table | Match

Chittagong D 11 Khulna Div 9 Match

Rajshahi Div 16 Barisal Div 5 Match
24 Mar 2011 Barisal Div 10 Sylhet Div 5 Table | Match

Dhaka Div 16 Chittagong D 5 Match

Rajshahi Div 15 Khulna Div 4 Match
31 Mar 2011 Sylhet Div 10 Chittagong D 7 Table | Match

Dhaka Div 12 Rajshahi Div 6 Match

Barisal Div 9 Khulna Div 5 Match
4 Apr 2011 Rajshahi Div 12 Chittagong D 4 Table | Match
6 Apr 2011 Sylhet Div 12 Khulna Div 5 Table | Match

Dhaka Div 12 Barisal Div 5 Match
13 Apr 2011 Rajshahi Div 15 Barisal Div 4 Table | Match

Sylhet Div 11 Dhaka Div 6 Match
19 Apr 2011 Rajshahi Div 13 Sylhet Div 7 Table | Match

Barisal Div 12 Dhaka Div 7 Match
25 Apr 2011 Barisal Div 10 Sylhet Div 8 Table | Match

Rajshahi Div 16 Dhaka Div 4 Match