Saleem Jaffar
© Sohail Abbas

Saleem Jaffar, Karachi, February 18, 2009