Yuvraj Singh pads up to bat during the Punjab-Haryana match
© Shailesh Bhatnagar

Yuvraj Singh pads up to bat during the Punjab-Haryana match, Vijay Hazare Trophy, Dharamsala, February 13 2013