Botswana Cricket Association Oval 1, Gaborone Botswana Cricket Association Oval 1, Gaborone

Sun May 1 (50 ovs) Nigeria v Norway
Mon May 2 (50 ovs) Botswana v Japan
Wed May 4 (50 ovs) Botswana v Germany
Thu May 5 (50 ovs) Germany v Kuwait
Sat May 7 (50 ovs) Botswana v Nigeria
Sun May 8 (50 ovs) Nigeria v Kuwait
Botswana Cricket Association Oval 2, Gaborone Botswana Cricket Association Oval 2, Gaborone

Sun May 1 (50 ovs) Botswana v Kuwait
Mon May 2 (50 ovs) Kuwait v Norway
Wed May 4 (50 ovs) Japan v Norway
Thu May 5 (50 ovs) Japan v Nigeria
Sat May 7 (50 ovs) Germany v Norway
Sun May 8 (50 ovs) Botswana v Germany
Lobatse Cricket Ground Lobatse Cricket Ground

Sun May 1 (50 ovs) Germany v Japan
Mon May 2 (50 ovs) Germany v Nigeria
Wed May 4 (50 ovs) Kuwait v Nigeria
Thu May 5 (50 ovs) Botswana v Norway
Sat May 7 (50 ovs) Japan v Kuwait
Sun May 8 (50 ovs) Norway v Japan