Filter results by date

Shaheed Dhanani © International Cricket Council

  • Jun 9, 2007

    Shaheed hooking against Hong Kong © Tanzania Cricket Association

  • Jun 9, 2007

    Portrait of Shaheed Dhanani © Tanzania Cricket Association