Result - Sri Lanka 2-1 (3)

Statistics

One-Day Internationals

Overall | Australia | Sri Lanka | Sri Lanka | Sri Lanka | Year 2019