Ranji Trophy Super League, 1st Semi-Final: Mumbai v Saurashtra at Chennai, Jan 4-7, 2009
Ranji Trophy Super League - 1st semi final
Match drawn
4,5,6,7 January 2009 (4-day match)
Mumbai - 1st innings
VR Samant - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
SP Jobanputra 20 2 0 0 0 0 0 0 2 22 9.09
BN Jadeja 35 5 1 1 4 0 0 0 26 46 56.52
RA Jadeja 21 8 0 0 2 0 0 0 16 31 51.61
RV Dhurv 10 3 1 0 0 0 0 0 lbw 5 14 35.71
W Jaffer - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
SP Jobanputra 80 17 6 2 6 0 0 0 59 111 53.15
BN Jadeja 59 26 9 0 6 0 0 0 68 100 68.00
RA Jadeja 55 28 2 1 3 0 0 0 47 89 52.80
RV Dhurv 47 42 1 0 9 0 0 0 caught 80 99 80.80
KR Makvana 9 10 4 1 1 0 0 0 25 25 100.00
SH Kotak 11 7 0 0 0 0 0 0 7 18 38.88
JN Shah 6 2 2 0 1 0 0 0 10 11 90.90
CA Pujara 2 1 0 0 1 0 0 0 5 4 125.00
AM Rahane - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
SP Jobanputra 20 15 0 0 1 0 0 0 19 36 52.77
BN Jadeja 28 9 2 0 1 0 1 0 23 41 56.09
RA Jadeja 36 10 1 0 0 0 0 0 12 47 25.53
RV Dhurv 39 8 1 0 2 0 0 0 18 50 36.00
KR Makvana 5 2 1 0 0 0 1 0 caught 10 9 111.11
SH Kotak 7 3 0 0 0 0 0 0 3 10 30.00
SR Tendulkar - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
SP Jobanputra 10 6 0 0 1 0 0 0 10 17 58.82
BN Jadeja 15 6 1 0 0 0 0 0 8 22 36.36
RA Jadeja 20 8 2 0 1 0 0 0 16 31 51.61
RV Dhurv 26 15 0 0 5 0 1 0 41 47 87.23
KR Makvana 14 5 1 0 2 0 4 0 39 26 150.00
SH Kotak 6 2 0 0 0 0 0 0 2 8 25.00
JN Shah 4 2 1 0 0 0 0 0 4 7 57.14
CA Pujara 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 100.00
AA Muzumdar - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
BN Jadeja 6 0 0 0 0 0 0 0 caught 0 6 0.00
RV Dhurv 5 2 0 0 0 0 0 0 2 7 28.57
RG Sharma - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
SP Jobanputra 1 3 0 0 0 0 0 0 3 4 75.00
BN Jadeja 9 5 0 0 2 0 0 0 13 16 81.25
RA Jadeja 7 1 0 0 0 0 0 0 lbw 1 8 12.50
RV Dhurv 15 5 0 0 0 0 1 0 11 21 52.38
AM Nayar - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
SP Jobanputra 6 3 1 0 0 0 0 0 5 10 50.00
BN Jadeja 22 5 0 0 1 0 0 0 9 28 32.14
RA Jadeja 13 2 0 0 1 0 0 0 6 16 37.50
RV Dhurv 10 4 0 0 0 0 0 0 4 14 28.57
KR Makvana 7 1 0 0 1 0 0 0 5 9 55.55
AB Agarkar - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
SP Jobanputra 3 1 0 0 0 0 0 0 1 4 25.00
RA Jadeja 6 1 0 0 0 0 0 0 lbw 1 7 14.28
RR Powar - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
RA Jadeja 4 1 0 0 0 0 0 0 1 5 20.00
KR Makvana 1 1 0 0 0 0 1 0 7 3 233.33
Saurashtra - 2nd innings
CR Pathak - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Z Khan 8 0 0 0 3 0 0 0 caught 12 11 109.09
AB Agarkar 6 0 1 0 4 0 0 0 18 11 163.63
BM Chauhan - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Z Khan 16 1 1 1 0 0 0 0 6 19 31.57
AB Agarkar 9 0 2 0 1 0 0 0 bowled 8 12 66.66
SH Kotak - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Z Khan 19 3 2 1 0 0 0 0 10 25 40.00
AB Agarkar 26 5 1 0 2 0 0 0 15 34 44.11
DS Kulkarni 39 3 1 0 2 0 0 0 caught 13 45 28.88
RR Powar 54 12 1 1 5 0 0 0 37 73 50.68
AM Nayar 24 5 0 0 2 0 0 0 13 31 41.93
RG Sharma 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 33.33
CA Pujara - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Z Khan 11 1 0 0 0 0 0 0 1 12 8.33
AB Agarkar 9 1 0 0 0 0 0 0 1 10 10.00
DS Kulkarni 15 2 2 0 3 0 0 0 18 22 81.81
RR Powar 8 4 0 0 2 0 0 0 caught 12 14 85.71
AM Nayar 4 3 0 0 1 0 0 0 7 8 87.50
RA Jadeja - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Z Khan 14 0 2 0 0 0 0 0 caught 4 16 25.00
RR Powar 6 1 1 0 0 0 0 0 3 8 37.50
AM Nayar 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100.00
JN Shah - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Z Khan 41 0 3 0 0 0 0 0 6 44 13.63
AB Agarkar 34 1 0 0 0 0 0 0 1 35 2.85
DS Kulkarni 30 0 0 0 4 0 0 0 caught 16 34 47.05
RR Powar 32 6 0 0 3 0 0 0 18 41 43.90
AM Nayar 19 1 0 0 1 0 0 0 5 21 23.80
RG Sharma 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 33.33
AA Muzumdar 5 0 1 0 0 0 0 0 2 6 33.33
KR Makvana - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Z Khan 28 4 4 0 0 0 0 0 12 36 33.33
AB Agarkar 26 3 3 0 1 0 0 0 13 33 39.39
DS Kulkarni 20 4 0 0 1 0 0 0 8 25 32.00
RR Powar 23 6 0 0 2 0 0 0 14 31 45.16
AM Nayar 10 1 0 0 2 0 0 0 9 13 69.23
SD Jogiyani - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
DS Kulkarni 4 0 0 0 0 0 0 0 caught 0 4 0.00
RV Dhurv - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Z Khan 10 1 0 0 2 0 0 0 9 13 69.23
AB Agarkar 2 1 0 0 1 0 0 0 5 4 125.00
DS Kulkarni 24 2 1 0 3 0 0 0 16 30 53.33
RR Powar 29 2 0 0 2 0 0 0 lbw 10 33 30.30
AM Nayar 10 0 0 0 1 0 0 0 4 11 36.36
SP Jobanputra - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Z Khan 8 0 1 0 2 0 0 0 10 11 90.90
RR Powar 5 0 1 0 1 0 0 0 caught 6 7 85.71
BN Jadeja - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
RR Powar 6 0 1 0 0 0 0 0 caught 2 7 28.57
Mumbai - 3rd innings
RG Sharma - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
SP Jobanputra 6 2 1 0 0 0 0 0 4 9 44.44
BN Jadeja 8 1 0 0 3 0 0 0 13 12 108.33
RA Jadeja 3 4 0 0 0 0 0 0 4 7 57.14
RV Dhurv 9 1 1 0 0 0 1 0 9 12 75.00
AA Muzumdar - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
SP Jobanputra 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.00
RA Jadeja 17 1 3 0 0 0 0 0 caught 7 21 33.33
RV Dhurv 5 0 1 0 0 0 0 0 2 6 33.33
AM Nayar - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
RA Jadeja 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00
x
   

MATCH CENTRE

4s

6s

dots

  • RHB

    LHB

  • RHB

    LHB

Partnerships