Story Image

Rajshahi's Shakil Haider pulls during his 61, Rajshahi v Khulna, National Cricket League 9th round, 1st day, Rajshahi Stadium, December 27, 2007

© TigerCricket.com
Shakil Haider powers the ball during his 95
Shakil Haider powers the ball during his 95 © TigerCricket.com
Rajshahi's Shakil Haider guides one round the corner
Rajshahi's Shakil Haider guides one round the corner © TigerCricket.com