Story Image

Mervyn Kitchen

© Getty Images
Merv Kitchen: Umpire
Merv Kitchen: Umpire © International Cricket Council
Mervyn Kitchen: Portrait
Mervyn Kitchen: Portrait © International Cricket Council