Mandela Trophy, 1994/95 Records - Sri Lanka

Mandela Trophy, 1994/95 Records - Sri Lanka