TEAM
1
Punjab
95004058
2
Tamil Nadu
Tamil Nadu
94005057
3
Hyderabad (India)
Hyderabad (India)
93006050
4
Mumbai
75002048
5
Karnataka
Karnataka
85102046
6
Uttar Pradesh
Uttar Pradesh
83005041
7
Delhi
Delhi
93204040
8
Baroda
Baroda
81106038
9
Odisha
82105037
10
Haryana
Haryana
92205035
11
Bengal
Bengal
81106034
12
Railways
82105033
13
Rajasthan
Rajasthan
81205031
14
Bihar
Bihar
82303025
15
Saurashtra
Saurashtra
81304022
16
Kerala
Kerala
52201019
17
Andhra
Andhra
51202014
18
Assam
Assam
41102014
19
Madhya Pradesh
Madhya Pradesh
40004014
20
Maharashtra
Maharashtra
40103013
21
Jammu & Kashmir
41201011
22
Gujarat
4010309
23
Vidarbha
Vidarbha
4030105
24
Services
5040105
25
Himachal Pradesh
Himachal Pradesh
4030103
26
Goa
Goa
5050000
27
Tripura
Tripura
4040000
Group A
TEAM
1
Mumbai
1100008
2
Karnataka
Karnataka
1010000
North Zone
TEAM
1
Himachal Pradesh
Himachal Pradesh
1000105
2
Jammu & Kashmir
1000103
Standings are updated with the completion of each game
M:The number of matches played.
W:The number of matches won.
L:The number of matches lost.
T:The number of matches tied.
D:The number of matches drawn.
N/R:The number of matches abandoned.
PT:Number of points awarded.