Bangladesh Krira Shikkha Prothisthan Ground, Savar

Sun Jan 4 (50 ovs) Chittagong D v Khulna Div
Tue Jan 13 (50 ovs) Dhaka Div v Sylhet Div
Thu Jan 15 (50 ovs) Chittagong D v Khulna Div
  Bangladesh Krira Shikkha Protisthan No 2 Ground, Savar

Thu Jan 1 (50 ovs) Dhaka Div v Chittagong D
Fri Jan 2 (50 ovs) Barisal Div v Khulna Div
Mon Jan 5 (50 ovs) Rajshahi Div v Sylhet Div
Wed Jan 7 (50 ovs) Dhaka Div v Barisal Div
Sun Jan 11 (50 ovs) Khulna Div v Sylhet Div
Sat Jan 17 (50 ovs) Rajshahi Div v Sylhet Div
Mon Jan 19 (50 ovs) Khulna Div v Rajshahi Div
  Dhanmondi Cricket Stadium, Dhaka

Thu Jan 1 (50 ovs) Khulna Div v Sylhet Div
Fri Jan 2 (50 ovs) Chittagong D v Rajshahi Div
Sun Jan 4 (50 ovs) Barisal Div v Sylhet Div
Mon Jan 5 (50 ovs) Dhaka Div v Khulna Div
Wed Jan 7 (50 ovs) Chittagong D v Sylhet Div
Sun Jan 11 (50 ovs) Dhaka Div v Chittagong D
Tue Jan 13 (50 ovs) Chittagong D v Rajshahi Div
Thu Jan 15 (50 ovs) Barisal Div v Sylhet Div
Sat Jan 17 (50 ovs) Barisal Div v Chittagong D
Mon Jan 19 (50 ovs) Chittagong D v Sylhet Div
Khan Shaheb Osman Ali Stadium, Fatullah Khan Shaheb Osman Ali Stadium, Fatullah

Thu Jan 1 (50 ovs) Barisal Div v Rajshahi Div
Fri Jan 2 (50 ovs) Dhaka Div v Sylhet Div
Sun Jan 4 (50 ovs) Dhaka Div v Rajshahi Div
Mon Jan 5 (50 ovs) Barisal Div v Chittagong D
Wed Jan 7 (50 ovs) Khulna Div v Rajshahi Div
Sun Jan 11 (50 ovs) Barisal Div v Rajshahi Div
Tue Jan 13 (50 ovs) Barisal Div v Khulna Div
Thu Jan 15 (50 ovs) Dhaka Div v Rajshahi Div
Sat Jan 17 (50 ovs) Dhaka Div v Khulna Div
Mon Jan 19 (50 ovs) Dhaka Div v Barisal Div