Matches (14)
ENG v IRE (1)
Charlotte Edwards (2)
Vitality Blast (10)
SL v AFG (1)

Jaunty Jayasuriya jolts Sri Lanka to victory