result
16th Match, Amanullah, Dec 1 - 4 2017, Alokozay Ahmad Shah Abdali 4-day Tournament
(target 298)227 & 267
Band-Region won by 30 runs
Player Of The Match
7/53 & 6/110
waqar-salamkheil
Partnerships
First innings
Team Image
Band-e-Amir Region
2 (13)
Usman Ghani2 (6)
Hazratullah Zazai0 (7)
84 (120)
Younas Ahmadzai35 (56)
Usman Ghani48 (64)
19 (48)
Noor-ul-Haq9 (29)
Usman Ghani9 (19)
14 (34)
Usman Ghani5 (15)
Zia-ul-Haq9 (19)
114 (189)
Karim Janat66 (89)
Zia-ul-Haq47 (100)
40 (98)
Sadiq Farhad10 (47)
Zia-ul-Haq29 (51)
1 (15)
Zia-ul-Haq1 (7)
Wali Bahadur0 (8)
29 (31)
Mohammad Zahir1 (13)
Zia-ul-Haq28 (18)
30 (76)
Zia-ul-Haq24 (49)
Waqar Salamkheil6 (27)
5 (14)
Mohammad Inamullah0 (6)
Zia-ul-Haq5 (8)
Team Image
Speen Ghar Region
4 (5)
Hamayun Omar4 (5)
Nasir Khan0 (0)
63 (106)
Nasir Khan20 (66)
Bahir Shah43 (40)
1 (3)
Shabir Noori0 (2)
Bahir Shah0 (0)
22 (43)
Shawkat Zaman12 (19)
Bahir Shah10 (24)
11 (19)
Arif Khan10 (13)
Bahir Shah1 (6)
70 (172)
Tahir Khan36 (102)
Bahir Shah34 (70)
22 (35)
Qasim OryaKhail9 (23)
Bahir Shah13 (12)
4 (14)
Muslim Musa1 (2)
Bahir Shah2 (12)
13 (20)
Fitratullah Khawari2 (7)
Muslim Musa9 (13)
17 (32)
Fitratullah Khawari12 (22)
Zahir Shehzad4 (10)
Second innings
Team Image
Band-e-Amir Region
4 (3)
Usman Ghani0 (0)
Hazratullah Zazai4 (3)
48 (89)
Younas Ahmadzai27 (49)
Usman Ghani20 (40)
27 (76)
Noor-ul-Haq7 (45)
Younas Ahmadzai19 (31)
10 (20)
Noor-ul-Haq4 (15)
Zia-ul-Haq6 (5)
8 (21)
Noor-ul-Haq2 (7)
Karim Janat6 (14)
29 (57)
Karim Janat14 (24)
Sadiq Farhad14 (33)
56 (66)
Sadiq Farhad36 (31)
Wali Bahadur20 (35)
0 (2)
Waqar Salamkheil0 (2)
Wali Bahadur0 (0)
0 (3)
Mohammad Zahir0 (2)
Wali Bahadur0 (1)
4 (10)
Mohammad Inamullah0 (5)
Mohammad Zahir4 (5)
Team Image
Speen Ghar Region
33 (36)
Shabir Noori23 (24)
Nasir Khan8 (12)
34 (50)
Shabir Noori27 (32)
Bahir Shah7 (18)
3 (9)
Shabir Noori1 (2)
Shawkat Zaman2 (7)
18 (47)
Shabir Noori9 (22)
Hamayun Omar7 (25)
67 (141)
Shabir Noori43 (78)
Tahir Khan19 (63)
30 (71)
Tahir Khan16 (30)
Arif Khan14 (41)
0 (11)
Fitratullah Khawari0 (5)
Tahir Khan0 (6)
71 (77)
Muslim Musa35 (34)
Tahir Khan35 (43)
7 (12)
Muslim Musa5 (3)
Qasim OryaKhail2 (9)
4 (9)
Zahir Shehzad4 (5)
Qasim OryaKhail0 (4)