Sat, 03 Nov
Karnataka Flag

Karnataka

195 & 397/6d
Mumbai Flag

Mumbai

(T:256) 337 & 70/2

Match drawn

Saurashtra Flag

Saurashtra

291 & 273
Himachal Pradesh Flag

Himachal Pradesh

(T:384) 181 & 220/4

Match drawn

Orissa Flag

Orissa

216 & 222
Uttar Pradesh Flag

Uttar Pradesh

448

UP won by an innings and 10 runs

Sun, 04 Nov
Delhi Flag

Delhi

119 & 387
Rajasthan Flag

Rajasthan

(T:422) 85 & 249

Delhi won by 172 runs

Bengal Flag

Bengal

461
Hyderabad (India) Flag

Hyderabad (India)

(f/o) 227 & 302/6

Match drawn

Thu, 15 Nov
Hyderabad (India) Flag

Hyderabad (India)

379 & 276
Punjab Flag

Punjab

(T:300) 356 & 75/4

Match drawn

Uttar Pradesh Flag

Uttar Pradesh

298 & 297/6d
Andhra Flag

Andhra

(T:270) 326 & 213/4

Match drawn

Tamil Nadu Flag

Tamil Nadu

206 & 214
Mumbai Flag

Mumbai

(T:104) 317 & 104/2

Mumbai won by 8 wickets

Karnataka Flag

Karnataka

452/9d
Himachal Pradesh Flag

Himachal Pradesh

(f/o) 179 & 147

Karnataka won by an innings and 126 runs

Delhi Flag

Delhi

244 & 295/2d
Saurashtra Flag

Saurashtra

(T:327) 213 & 254/9

Match drawn

Rajasthan Flag

Rajasthan

105 & 303
Maharashtra Flag

Maharashtra

(T:122) 287 & 123/2

Maharashtra won by 8 wickets

Fri, 23 Nov
Mumbai Flag

Mumbai

166 & 471/9d
Delhi Flag

Delhi

(T:387) 251 & 252/3

Match drawn

Tamil Nadu Flag

Tamil Nadu

421 & 237/9d
Karnataka Flag

Karnataka

(T:438) 221 & 170/3

Match drawn

Saurashtra Flag

Saurashtra

307 & 253/3d
Rajasthan Flag

Rajasthan

(T:389) 172 & 188

Saurashtra won by 200 runs

Maharashtra Flag

Maharashtra

(T:21) 310 & 22/0
Himachal Pradesh Flag

Himachal Pradesh

(f/o) 83 & 247

Maharashtra won by 10 wickets

Andhra Flag

Andhra

179 & 287/9d
Orissa Flag

Orissa

(T:327) 140 & 224

Andhra won by 102 runs

Punjab Flag

Punjab

381 & 351/9d
Uttar Pradesh Flag

Uttar Pradesh

(T:358) 375 & 230/5

Match drawn

Sat, 01 Dec
Rajasthan Flag

Rajasthan

393 & 131
Karnataka Flag

Karnataka

(T:196) 329 & 153/2

Match drawn

Himachal Pradesh Flag

Himachal Pradesh

(T:215) 343 & 83/5
Delhi Flag

Delhi

(f/o) 75 & 482/6d

Match drawn

Tamil Nadu Flag

Tamil Nadu

531/2d
Saurashtra Flag

Saurashtra

(f/o) 211 & 105/2

Match drawn

Punjab Flag

Punjab

241 & 315
Bengal Flag

Bengal

(T:44) 513/6d & 45/1

Bengal won by 9 wickets

Hyderabad (India) Flag

Hyderabad (India)

240 & 160
Orissa Flag

Orissa

(T:103) 298 & 103/1

Orissa won by 9 wickets

Baroda Flag

Baroda

334 & 148
Uttar Pradesh Flag

Uttar Pradesh

(T:274) 209 & 225

Baroda won by 48 runs

Andhra Flag

Andhra

159 & 127
Hyderabad (India) Flag

Hyderabad (India)

(T:155) 132 & 155/7

Hyderabad won by 3 wickets

Bengal Flag

Bengal

107 & 124
Orissa Flag

Orissa

(T:133) 99 & 137/4

Orissa won by 6 wickets

Mumbai Flag

Mumbai

295 & 267/4d
Rajasthan Flag

Rajasthan

(T:384) 179 & 381

Mumbai won by 2 runs

Saurashtra Flag

Saurashtra

245 & 245
Karnataka Flag

Karnataka

(T:265) 226 & 261

Saurashtra won by 3 runs

Maharashtra Flag

Maharashtra

219 & 240
Delhi Flag

Delhi

(T:51) 409 & 51/3

Delhi won by 7 wickets

Tamil Nadu Flag

Tamil Nadu

234 & 296/6d
Himachal Pradesh Flag

Himachal Pradesh

(T:308) 223 & 127

Tamil Nadu won by 180 runs

Mon, 17 Dec
Mumbai Flag

Mumbai

(T:275) 370 & 65/1
Himachal Pradesh Flag

Himachal Pradesh

(f/o) 214 & 430

Match drawn

Maharashtra Flag

Maharashtra

136 & 182
Saurashtra Flag

Saurashtra

(T:66) 253 & 68/2

Saurashtra won by 8 wickets

Orissa Flag

Orissa

323 & 76
Punjab Flag

Punjab

(T:175) 225 & 175/3

Punjab won by 7 wickets

Bengal Flag

Bengal

149 & 193
Uttar Pradesh Flag

Uttar Pradesh

494

UP won by an innings and 152 runs

Tue, 25 Dec
Maharashtra Flag

Maharashtra

276 & 140
Karnataka Flag

Karnataka

545/9d

Karnataka won by an innings and 129 runs

Tamil Nadu Flag

Tamil Nadu

268 & 174
Delhi Flag

Delhi

(T:105) 338 & 105/2

Delhi won by 8 wickets

Himachal Pradesh Flag

Himachal Pradesh

280 & 122
Rajasthan Flag

Rajasthan

(T:185) 218 & 185/1

Rajasthan won by 9 wickets

Uttar Pradesh Flag

Uttar Pradesh

336 & 294/3d
Hyderabad (India) Flag

Hyderabad (India)

(T:438) 193 & 305

UP won by 132 runs

Andhra Flag

Andhra

121 & 190
Bengal Flag

Bengal

(T:214) 98 & 112

Andhra won by 101 runs

Sat, 05 Jan
Baroda Flag

Baroda

199 & 342
Delhi Flag

Delhi

(T:271) 271 & 272/3

Delhi won by 7 wickets

Uttar Pradesh Flag

Uttar Pradesh

188 & 100
Saurashtra Flag

Saurashtra

(T:162) 127 & 113

UP won by 48 runs

Wed, 16 Jan
Uttar Pradesh Flag

Uttar Pradesh

342 & 177
Delhi Flag

Delhi

(T:230) 290 & 230/1

Delhi won by 9 wickets